فارسی English
  سه شنبه 5 مهر 1401   |   27 سپتامبر 2022  | پست الکترونیک
يکي از مباحث مهم در مهندسي صنايع و شامل دو بخش عمده جايابي و چیدمان مي باشد. تصميم در مورد جایابی و چیدمان تسهيلات نه تنها در مسائل صنعتي بلکه در مسائل گوناگوني مانند تعيين مکان مراکز خدماتي شامل ايستگاه‌هاي پليس راه، اورژانس، بيمارستان‌ها، ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني و ... نيز ظاهر مي‌شود. در جايابي، به بررسي محل قرار گرفتن يک وسيله براي رسيدن به اهداف مورد نظر پرداخته می شود. براي تعيين محل آن معيارهاي نزديکي به جاده هاي اصلي، بازار مصرف، منابع تامين مواد اوليه، در دسترس بودن نيروي انساني مورد نياز، شرايط محيطي، امکان توسعه، مقررات و قوانين دولتي و ... موثر هستند و در چیدمان نحوه قرارگرفتن اجزاي يک وسيله براي رسيدن به بهترين بهره وري، تعيين می شود.
   اطلاعیه 7 مرداد 01 :
نمرات نهایی درس مدیریت تغییر از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 7 مرداد 01 :
نمرات نهایی درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 25 تیر 01 :
نمرات امتحان درس مدیریت تغییر از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 17 تیر 01 :
نمرات امتحان درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 12 تیر 01 :
نمرات درس طراحی ایجاد از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 20 بهمن 00 :
نمرات پروژه درس مهندسی سیستم از طریق سایت قابل مشاهده است.