انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 22 تیر 1403   |   12 جولای 2024  | پست الکترونیک
معرفی مهندسی صنایع

مهندسی صنایع شاخه ای است از مهندسی در رابطه با بهینه سازی فرایندها و سیستم های پیچیده و به منظور طراحی، پیاده سازی، ارزیابی، توسعه و بهبود سیستم های یکپارچه انسانی، مالی، دانش، اطلاعات، تجهیزات و ... به گونه ای که مطابق با اصول و روش های طرا حی مهندسی و با کمک گرفتن از روش های کیفی و کمی ریاضی، اجتماعی و ... نتایج حاصل از این سیستم ها مورد تحلیل قرار می گیرد. به طورکلی گام های مهندسی صنایع در مسائل مختلف دربرگیرنده شناسایی مساله، مدل سازی سیستم، تست مدل، اعمال کنترل و پیاده سازی می باشد.

فضاهای کاری مهندسی صنایع شامل مدیریت پروژه و برنامه، تولید و توزیع محصول، مدیریت زنجیره تامین، بهره وری، اندازه گیری و بهبود کیفیت، ارگونومی/ فاکتورهای انسانی، توسعه و انتقال تکنولوژی، برنامه ریزی استرارتژیک، مدیریت تحول، مهندسی مالی و ... می باشد.

تکنیک های مورد استفاده شامل برنامه ریزی و کنترل تولید، تحلیل سیستم ها، آنالیز تصمیم گیری، الگوبرداری، طراحی آزمایش ها، تولید ناب، مدل سازی، تحلیل سازمانی، جایابی و استقرار تسهیلات، شبیه سازی، شش سیگما، تحلیل آماری، تئوری محدودیت ها، ارزیابی کار و زمان و ... است.