انتخاب زبان: فارسی English
  چهارشنبه 30 آبان 1397   |   21 نوامبر 2018  | پست الکترونیک
دانشجویان


دانشجویان ارشد / کارشناسی
ردیفنام دانشجومقطعراهنما / مشاورعنوان پایان نامهتاریخ دفاعچکیده
1 مرجان پسران ارشد راهنما طراحی یک مدل مکان¬یابی و تخصیص شبکه توزیع دارو با تاکید بر زمان دسترسی1395/06/24
2 مریم زائری ارشد راهنما ارائه یک مدل پویای مکان یابی شبکه زنجیره تامین زیست توده چند محصوله تحت شرایط عدم قطعیت1395/06/29
3 محمد پورمرادخانی ارشد مشاور مکان یابی-مسیریابی سه سطحی در شبکه توزیع مواد غذایی گوشتی با در نظر گرفتن زمان فاسد شدن1395/11/06
4 سیدمهدی میرباقری ارشد راهنما طراحي يک مدل مکانيابي رقابتي در شبکه توزيع دارو1396/07/11
5 مهدی سعادتی ارشد راهنما طراحی یک مدل مکان‌یابی در شبکه پایدار تولید و توزیع زیست سوخت1396/06/26