انتخاب زبان: فارسی English
  شنبه 17 خرداد 1399   |   6 جون 2020  | پست الکترونیک
آرشیو اطلاعیه ها

   اطلاعیه 13 اردیبهشت 99 :
تمرین های درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل دریافت است.
   اطلاعیه 19 بهمن 98 :
نمرات درس مدیریت تغییر از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 13 بهمن 98 :
نمرات درس برنامه ریزی ریاضی از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 7 بهمن 98 :
نمرات امتحان پایان ترم درس مدیریت تغییر از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 3 بهمن 98 :
نمرات امتحان پایان ترم و فعالیت کلاسی درس سیستم های اطلاعات مدیریت از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 23 تیر 98 :
نمرات تمرین و پروژه درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح دوره آموزش الکترونیکی از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 20 تیر 98 :
نمرات امتحان پایان ترم درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 18 تیر 98 :
نمرات امتحان پایان ترم درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح دوره آموزش الکترونیکی از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 18 تیر 98 :
نمرات امتحان پایان ترم و فعالیت کلاسی درس طراحی ایجاد از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 23 بهمن 97 :
نمرات امتحان پایان ترم و فعالیت کلاسی درس مدیریت تغییر از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 12 بهمن 97 :
نمرات امتحان پایان ترم درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 9 بهمن 97 :
نمرات امتحان پایان ترم و تمرین درس برنامه ریزی ریاضی از طریق سایت قابل مشاهده است.
12345678910