انتخاب زبان: فارسی English
  شنبه 4 تیر 1401   |   25 جون 2022  | پست الکترونیک
آرشیو اطلاعیه ها

   اطلاعیه 20 بهمن 00 :
نمرات پروژه درس مهندسی سیستم از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 16 بهمن 00 :
نمرات امتحان درس مهندسی سیستم از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 12 بهمن 00 :
نمرات پروژه درس سیستم های اطلاعات مدیریت از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 10 بهمن 00 :
نمرات امتحان و فعالیت کلاسی درس سیستم های اطلاعات مدیریت از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 30 تیر 00 :
ریزنمرات کوئیزها و فعالیت کلاسی درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 25 بهمن 99 :
نمرات نهایی درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 24 بهمن 99 :
نمرات نهایی درس مهندسی سیستم از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 18 بهمن 99 :
دانشجویان درس سیستم های اطلاعات مدیریت می توانند تقاضای تجدیدنظر در نمره نهایی را به صورت حضوری در تاریخ 20 بهمن ماه از ساعت 10 الی 12 در محل دانشکده مهندسی صنایع مطرح کنند.
   اطلاعیه 17 بهمن 99 :
نمرات نهایی درس سیستم های اطلاعات مدیریت از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 2 مرداد 99 :
نمرات نهایی درس طراحی ایجاد از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 28 تیر 99 :
نمرات کوئیزهای درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل مشاهده است.
   اطلاعیه 13 اردیبهشت 99 :
تمرین های درس برنامه ریزی متغیرهای صحیح از طریق سایت قابل دریافت است.
12345678910...