انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 26 مهر 1398   |   18 اکتبر 2019  | پست الکترونیک
فایل های مفید  
طراحی ایجاد صنایع
اعضای سایت امکان دانلود دارند.

   تدوین طرح توجیهی بانک صنعت و معدن
   نمونه طرح توجیهی با COMFAR
برنامه ریزی ریاضی
اعضای سایت امکان دانلود دارند.

   کدCPLEXمدل مدیریت مالی چنددوره ای
   معرفی نرم افزار CPLEX
   کد CPLEX مساله برش ورقه
   کد GAMS مساله برش ورقه
طراحی سیستم های صنعتی (آموزش الکترونیکی)
اعضای سایت امکان دانلود دارند.

   کد GAMS مدل مکانیابی چند وسیله ای
   کد GAMS مدل مکانیابی تک وسیله ای
برنامه ریزی متغیرهای صحیح (آموزش الکترونیکی)
اعضای سایت امکان دانلود دارند.

   مثال نمونه با GAMS
تحقیق در عملیات 2
اعضای سایت امکان دانلود دارند.

   مثال نرم افزار GAMS