انتخاب زبان: فارسی English
  یکشنبه 13 اسفند 1402   |   3 مارس 2024  | پست الکترونیک


مدیریت تغییر

نیمسال اول 03-02


مهندسی سیستم

نیمسال اول 03-02


سیستم های اطلاعات مدیریت

نیمسال اول 03-02


مهندسی سیستم ( آموزش الکترونیکی)

نیمسال اول 03-02


برنامه ریزی متغیرهای صحیح(آموزش الکترونیکی)

نیمسال اول 03-02