انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 26 مهر 1398   |   18 اکتبر 2019  | پست الکترونیک


مدیریت تغییر

نیمسال اول 99-98


سیستم های اطلاعات مدیریت

نیمسال اول 99-98


برنامه ریزی ریاضی

نیمسال اول 99-98


برنامه ریزی ریاضی ( آموزش الکترونیکی )

نیمسال اول 99-98


برنامه ریزی ریاضی (دوره مشترک)

نیمسال اول 99-98