انتخاب زبان: فارسی English
  چهارشنبه 30 آبان 1397   |   21 نوامبر 2018  | پست الکترونیک


برنامه ریزی ریاضی ( آموزش الکترونیکی )

نیمسال اول 98-97


برنامه ریزی متغیرهای صحیح (آموزش الکترونیکی)

نیمسال اول 98-97


سیستم های اطلاعات مدیریت

نیمسال اول 98-97


مدیریت تغییر

نیمسال اول 98-97


برنامه ریزی ریاضی

نیمسال اول 98-97