انتخاب زبان: فارسی English
  سه شنبه 5 مهر 1401   |   27 سپتامبر 2022  | پست الکترونیک


مهندسی سیستم

نیمسال اول 02-01


مدیریت تغییر

نیمسال اول 02-01


مهندسی سیستم ( آموزش الکترونیکی)

نیمسال اول 02-01


مدیریت تغییر ( آموزش الکترونیکی)

نیمسال اول 02-01


سیستم های اطلاعات مدیریت

نیمسال اول 02-01