انتخاب زبان: فارسی English
  شنبه 4 تیر 1401   |   25 جون 2022  | پست الکترونیک


طراحی ایجاد صنایع

نیمسال دوم 01-00


برنامه ریزی متغیرهای صحیح

نیمسال دوم 01-00


مدیریت تغییر

نیمسال دوم 01-00


برنامه ریزی متغیرهای صحیح (آموزش الکترونیکی)

نیمسال دوم 01-00


مدیریت تغییر ( آموزش الکترونیکی)

نیمسال دوم 01-00