انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 12 خرداد 1402   |   2 جون 2023  | پست الکترونیک
برنامه کلاس ها   (   نیمسال دوم 02-01  )


 9 - 7:30  10:30 - 9  12 - 10:30  15:30 - 13:30  17:30 - 15:30
شنبه مطالعه و پژوهش مشاوره دانشجویان مدیریت تغییر
(کارشناسی ارشد مجازی 16-13)
یکشنبه طراحی ایجاد صنایع
(کارشناسی)
مشاوره دانشجویان  برنامه ریزی متغیرهای صحیح
(کارشناسی ارشد)
جلسات دانشگاه
دوشنبه راهنمایی و مشاوره پایان نامه با وقت قبلی مطالعه و پژوهش جلسات دانشکده /مشاوره دانشجویان
سه شنبه طراحی ایجاد صنایع
(کارشناسی)
مشاوره دانشجویان برنامه ریزی متغیرهای صحیح
(کارشناسی ارشد)
برنامه ریزی متغیرهای صحیح
(کارشناسی ارشد مجازی)
(13-16)
چهارشنبه مطالعه و پژوهش مشاوره دانشجویان مطالعه و پژوهش