انتخاب زبان: فارسی English
  سه شنبه 11 بهمن 1401   |   31 ژانویه 2023  | پست الکترونیک
برنامه کلاس ها   (   نیمسال اول 02-01  )


 9 - 7:30  10:30 - 9  12 - 10:30  15:30 - 13:30  17:30 - 15:30
شنبه مطالعه و پژوهش مشاوره دانشجویان مطالعه و پژوهش
یکشنبه سیستم های اطلاعات مدیریت
(کارشناسی)
 مهندسی سیستم (کارشناسی ارشد)  مدیریت تغییر
(کارشناسی ارشد)
جلسات دانشگاه
دوشنبه راهنمایی و مشاوره پایان نامه با وقت قبلی مطالعه و پژوهش جلسات دانشکده /مشاوره دانشجویان
سه شنبه سیستم های اطلاعات مدیریت
(کارشناسی)
 مهندسی سیستم (کارشناسی ارشد)  مدیریت تغییر
(کارشناسی ارشد)
 مهندسی سیستم
(کارشناسی ارشد مجازی)
(13-16)
چهارشنبه مطالعه و پژوهش مشاوره دانشجویان  مدیریت تغییر
(کارشناسی ارشد مجازی)
(13-16)