انتخاب زبان: فارسی English
  دوشنبه 31 شهریور 1399   |   21 سپتامبر 2020  | پست الکترونیک
برنامه کلاس ها   (   نیمسال دوم 99-98  )


 9 - 7:30  10:30 - 9  12 - 10:30   15:30 - 13:30   17:30 - 15:30
شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
یکشنبه مطالعه و پژوهش مشاوره دانشجویان برنامه ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد) طراحی ایجاد صنایع
(کارشناسی)
مطالعه و پژوهش
دوشنبه مطالعه و پژوهش راهنمایی و مشاوره پایان نامه با وقت قبلی جلسات دانشکده/ مشاوره دانشجویان
سه شنبه مطالعه و پژوهش مشاوره دانشجویان برنامه ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد) طراحی ایجاد صنایع
(کارشناسی)
مطالعه و پژوهش
چهارشنبه مطالعه و پژوهش مشاوره دانشجویان برنامه ریزی متغیرهای صحیح
(دوره مشترک)
10:30-13:30
مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش