انتخاب زبان: فارسی English
  یکشنبه 3 بهمن 1400   |   23 ژانویه 2022  | پست الکترونیک
برنامه کلاس ها   (   نیمسال اول 01-00  )


 9 - 7:30  10:30 - 9  12 - 10:30   15:30 - 13:30   17:30 - 15:30
شنبه مطالعه و پژوهش فعالیت اجرایی مهندسی سیستم (کارشناسی ارشد مجازی 19-16)
یکشنبه مطالعه و پژوهش مهندسی سیستم (کارشناسی ارشد) سیستم های اطلاعات مدیریت (کارشناسی) فعالیت اجرایی
دوشنبه راهنمایی و مشاوره پایان نامه با وقت قبلی مطالعه و پژوهش جلسات دانشکده/ مشاوره دانشجویان
سه شنبه مطالعه و پژوهش مهندسی سیستم (کارشناسی ارشد) سیستم های اطلاعات مدیریت (کارشناسی) فعالیت اجرایی
چهارشنبه مهندسی سیستم (کارشناسی ارشد دوره مشترک) فعالیت اجرایی