انتخاب زبان: فارسی English
  پنجشنبه 27 دی 1397   |   17 ژانویه 2019  | پست الکترونیک
برنامه کلاس ها   (   نیمسال اول 98-97  )


 9 - 7:30  10:30 - 9  12 - 10:30   12:30 - 15  15 - 17
شنبه مطالعه و پژوهش
یکشنبه مطالعه و پژوهش برنامه ریزی ریاضی (کارشناسی ارشد) سیستمهای اطلاعات مدیریت (کارشناسی) مشاوره دانشجویان مدیریت تغییر (کارشناسی ارشد)
دوشنبه مطالعه و پژوهش راهنمایی و مشاوره پایان نامه با وقت قبلی جلسات دانشکده/ مشاوره دانشجویان
سه شنبه مطالعه و پژوهش برنامه ریزی ریاضی (کارشناسی ارشد) سیستمهای اطلاعات مدیریت (کارشناسی) برنامه ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد مجازی) مدیریت تغییر (کارشناسی ارشد)
چهارشنبه مطالعه و پژوهش برنامه ریزی ریاضی (کارشناسی ارشدمجازی) مشاوره دانشجویان