انتخاب زبان: فارسی English
  دوشنبه 31 تیر 1398   |   22 جولای 2019  | پست الکترونیک
برنامه کلاس ها   (   نیمسال دوم 98-97  )


 9 - 7:30  10:30 - 9  12 - 10:30   13:30 - 12   15 - 13:30  15 - 16
شنبه مطالعه و پژوهش/ مشاوره دانشجویان
یکشنبه مطالعه و پژوهش جلسات دانشکده برنامه ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد) - طراحی ایجاد صنایع (کارشناسی ) مشاوره دانشجویان
دوشنبه جلسات دانشگاه/ راهنمایی و مشاوره پایان نامه با وقت قبلی - جلسات دانشکده/ مشاوره دانشجویان
سه شنبه مطالعه و پژوهش مشاوره دانشجویان برنامه ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد) - طراحی ایجاد صنایع (کارشناسی ) مشاوره دانشجویان
چهارشنبه مطالعه و پژوهش برنامه ریزی متغیرهای صحیح (ارشد مجازی) -