انتخاب زبان: فارسی English
  چهارشنبه 8 بهمن 1399   |   27 ژانویه 2021  | پست الکترونیک
برنامه کلاس ها   (   نیمسال اول 00-99  )


 9 - 7:30  10:30 - 9  12 - 10:30   15:30 - 13:30   17:30 - 15:30
شنبه مطالعه و پژوهش فعالیت اجرایی
یکشنبه مطالعه و پژوهش فعالیت اجرایی سیستم های اطلاعات مدیریت (کارشناسی ) مهندسی سیستم (کارشناسی ارشد ) برنامه ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد )
دوشنبه راهنمایی و مشاوره پایان نامه با وقت قبلی جلسات دانشکده/ مشاوره دانشجویان
سه شنبه مطالعه و پژوهش فعالیت اجرایی سیستم اطلاعات مدیریت (کارشناسی ) مهندسی سیستم (کارشناسی ارشد ) برنامه ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد )
چهارشنبه مطالعه و پژوهش فعالیت اجرایی
پنج شنبه - مهندسی سیستم
(دوره مشترک و آموزش الکترونیک 13-9)
-