انتخاب زبان: فارسی English
  شنبه 18 اردیبهشت 1400   |   8 می 2021  | پست الکترونیک
برنامه کلاس ها   (   نیمسال دوم 00-99  )


 9 - 7:30  10:30 - 9  12 - 10:30   15:30 - 13:30   17:30 - 15:30
شنبه مطالعه و پژوهش فعالیت اجرایی
یکشنبه مطالعه و پژوهش فعالیت اجرایی برنامه ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد) طراحی ایجاد صنایع (کارشناسی) فعالیت اجرایی
دوشنبه راهنمایی و مشاوره پایان نامه با وقت قبلی جلسات دانشکده/ مشاوره دانشجویان
سه شنبه مطالعه و پژوهش فعالیت اجرایی برنامه ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد) طراحی ایجاد صنایع (کارشناسی) فعالیت اجرایی
چهارشنبه مطالعه و پژوهش فعالیت اجرایی