انتخاب زبان: فارسی English
  شنبه 4 تیر 1401   |   25 جون 2022  | پست الکترونیک
برنامه کلاس ها   (   نیمسال دوم 01-00  )


 9 - 7:30  10:30 - 9  12 - 10:30   15:30 - 13:30   17:30 - 15:30
شنبه مطالعه و پژوهش مشاوره دانشجویان -
یکشنبه مطالعه و پژوهش طراحی ایجاد صنایع (کارشناسی ) برنامه ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد) مطالعه و پژوهش مدیریت تغییر (کارشناسی ارشد)
دوشنبه راهنمایی و مشاوره پایان نامه با وقت قبلی جلسات دانشکده/ مشاوره دانشجویان
سه شنبه مطالعه و پژوهش طراحی ایجاد صنایع (کارشناسی ) برنامه ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد) مشاوره دانشجویان مدیریت تغییر (کارشناسی ارشد)
چهارشنبه برنامه ریزی متغیرهای صحیح (کارشناسی ارشد مجازی 11-8) مدیریت متغیر (کارشناسی ارشد مجازی 14-11) -