انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 26 مهر 1398   |   18 اکتبر 2019  | پست الکترونیک
برنامه کلاس ها   (   نیمسال اول 99-98  )


 9 - 7:30  10:30 - 9  12 - 10:30   15 - 13   17 - 15
شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش برنامه ریزی ریاضی
(کارشناسی ارشد مجازی)
برنامه ریزی ریاضی
(کارشناسی ارشد مجازی)
یکشنبه مدیریت تغییر
(کارشناسی ارشد)
برنامه ریزی ریاضی
(کارشناسی
ارشد )
سیستم های اطلاعات مدیریت (کارشناسی ) جلسات دانشکده/ مشاوره دانشجویان
دوشنبه مطالعه و پژوهش راهنمایی و مشاوره پایان نامه با وقت قبلی جلسات دانشکده/ مشاوره دانشجویان
سه شنبه مدیریت تغییر
(کارشناسی ارشد)
برنامه ریزی ریاضی
(کارشناسی ارشد )
سیستم های اطلاعات مدیریت (کارشناسی ) مطالعه و پژوهش
چهارشنبه برنامه ریزی ریاضی
(دوره مشترک)
برنامه ریزی ریاضی
(دوره مشترک)
مشاوره دانشجویان مطالعه و پژوهش