انتخاب زبان: فارسی English
  یکشنبه 3 تیر 1403   |   23 جون 2024  | پست الکترونیک

تحقیق در عملیات 2
 
شرح درس:
تحقیق در عملیات 2 شامل آشنایی با مفاهیم مدل سازی ریاضی پیشرفته تخصیص بهینه منابع به منظور اجرای فعالیت هایی با ماهیت رقابتی در مسائل گوناگون است. پس از بررسی طبیعت مساله مورد بررسی، پارامترها، متغیرها و اهداف مساله شناسایی شده و به صورت مدل هایی ریاضی ارائه می شود. مدل های عدد صحیح با الگوریتم های حلی مانند انشعاب و تحدید و صفحات برش و مدل هایی چون کوتاهترین مسیر و حداکثر جریان در قالب شبکه با روش های حلی مانند نشانه گذاری از اینگونه مدل ها می باشند. از دیگر مدل ها می توان به مدل های غیرخطی و الگوریتم های خاص جستجو برای حل آنها اشاره کرد. مفاهیم برنامه ریزی پویا و تئوری بازی نیز در این درس مورد بررسی قرارمی گیرد.
 
اهداف درس:
  • آشنایی با مسائل عدد صحیح و شبکه
  • آشنایی با رویکردهای غیرخطی مسائل
  • به کارگیری تکنیک های حل مدل های تحقیق در عملیات پیشرفته
سرفصل های درس:  

طرح درس
فصل 1 : مدل سازی عددصحیح
فصل 2 :برنامه ریزی عدد صحیح
فصل 3 : تحلیل شبکه
فصل 4 : برنامه ریزی غیرخطی
فصل 5 : برنامه ریزی پویا
فصل 6 : تئوری بازی
فصل 7 : مباحث تکمیلی
 
تمرین سری اول
تمرین سری دوم
تمرین سری سوم
 
منابع اصلی:
  • طه ح.، ترجمه طلوع م. و علیرضایی م. ر. آشنایی با تحقیق در عملیات، 1392، مرکز نشر دانشگاهی، ویرایش هفتم.
  • مهرگان م. ر.، پژوهش عملیاتی، 1392، نشر کتاب دانشگاهی، ویرایش چهارم.
  • وینستون و. ال.، ترجمه زنجیرانی فراهانی ر.، عسگری ن. و مدرس یزدی م. 1380، انتشارات ترمه
  • هیلیر ف. س.، لیبرمن ج. ج.، ترجمه آصف وزیری ا. و مدرس م.، و برنامه ریزی خطی، جلد اول، 1379، نشر تندر، چاپ نهم.