انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 20 تیر 1399   |   10 جولای 2020  | پست الکترونیک

تحقیق در عملیات 1
 
شرح درس:
تحقیق در عملیات 1 شامل آشنایی با مفاهیم مدل سازی ریاضی تخصیص بهینه منابع به منظور اجرای فعالیت هایی با ماهیت رقابتی در مسائل گوناگون است. پس از بررسی طبیعت مساله مورد بررسی، پارامترها، متغیرها و اهداف مساله شناسایی شده و به صورت مدل هایی ریاضی ارائه می شود. برای حل این گونه مسائل روش هایی پیشنهاد شده است که از آن جمله روش سیمپلکس است که با جستجو در نقاط گوشه فضای جواب به دنبال به دست آوردن حل بهینه می باشد. در حل مسائل حالت های مختلفی چون عدم وجود جواب شدنی، جواب نامحدود، جواب های چندگانه و تبهگنی به وجود می آید که در این درس مورد تحلیل قرار می گیرد. استفاده از الگوریتم های خاص سیمپلکس همانند سیمپلکس اصلاح شده و سیمپلکس دوگان و نظریه دوگان و تحلیل حساسیت نیز از دیگر مواردی است که مورد بررسی قرار می گیرد.
 
اهداف درس:
  • آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی خطی
  • آشنایی با مدل سازی ریاضی
  • به کارگیری تکنیک های حل برنامه ریزی خطی
سرفصل های درس:  

طرح درس
فصل 1: جبرخطی
فصل 2: مدل سازی برنامه ریزی خطی
فصل 3: روش سیمپلکس
فصل 4: نظریه دوگان
فصل 5: الگوریتم های خاص سیمپلکس
فصل 6: تحلیل حساسیت
فصل 7: مدل حمل و نقل و تخصیص
 
تمرین های سری اول
تمرین های سری دوم
تمرین های سری سوم
تمرین های سری چهارم
 
منابع اصلی:
  • بازارا، م.، جارویس ج.، شرالی ح.، ترجمه خرم ا.، برنامه ریزی خطی، جلد اول، 1392، نشر کتاب دانشگاهی، ویرایش چهارم
  • طه ح.، ترجمه طلوع م. و علیرضایی م. ر. آشنایی با تحقیق در عملیات، 1392، مرکز نشر دانشگاهی، ویرایش هفتم.
  • مهرگان م. ر.، پژوهش عملیاتی، 1392، نشر کتاب دانشگاهی، ویرایش چهارم.
  • وینستون و. ال.، ترجمه زنجیرانی فراهانی ر.، عسگری ن. و مدرس یزدی م. 1380، انتشارات ترمه
  • هیلیر ف. س.، لیبرمن ج. ج.، ترجمه آصف وزیری ا. و مدرس م.، و برنامه ریزی خطی، جلد اول، 1379، نشر تندر، چاپ نهم.