انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 22 تیر 1403   |   12 جولای 2024  | پست الکترونیک

مدیریت تغییر
 
شرح درس:
محیط پویا و متغییر رقابتی حاکم بر فضای کسب و کار، لزوم ایجاد نگرش جدید به حال و آینده فعالیت های سازمان را ایجاب می کند. از سویی دیگر، داشتن تفکر استراتژیک بر مبنای تحلیل محیط داخلی و سازمانی منجر به تدوین استراتژی های شدنی می گردد که نشان از آینده نگری سازمانی می باشد. اجرایی کردن این استراتژی ها مستلزم داشتن بینشی جامع شامل بسترسازی فرهنگی می باشد زیرا خود نیز منجر به تغییر در سازمان می شود. شکست برنامه های استراتژیک سازمان هایی که تغییر و آینده نگری را فراموش کرده بودند ناشی از اهمیت این موضوع است. پیدایش پدیده هایی مانند سازمان یادگیرنده، تفکر گروهی و توسعه دانش شغلی از نتایج نگرش تغییر می باشد. بستر سازی در یک محیط رقابتی که هرلحظه امکان بروز تغییرات اساسی در زمینه های مختلف وجود دارد، نیازمند اجرای روش های مطالعه شده و عملیاتی مدیریت تغییر می باشد. درس حاضر مروری بر نظریه ها و روشهای تغییر سازمانی است تا خواننده بتواند بر مبنای محیط حاکم بر هر سازمان، بهترین تصمیم ها را برای اجرایی شدن اهداف و استراتژی های سازمانی و بازبینی مستمر اتخاذ نماید .
 
اهداف درس:
  • آشنایی با نظریه های و روش های تغییر سازمانی
  • به کارگیری فنون آماده سازی تغییر در سازمان ها
  • آشنایی با برنامه ریزی و اجرای تغییر سازمانی
 
سرفصل های درس:  

طرح درس
فصل 1: آشنایی با مفاهیم تغییر
فصل 2: شناخت نیاز به تغییر
فصل 3: آماده سازی جهت تغییر
فصل 4: برنامه ریزی تغییر
فصل 5: اجرای تغییر
فصل 6: ارزیابی و بازبینی تغییر
 
 
منابع اصلی:
  • استیسی، رالف، ترجمه جعفری، مصطفی، کاظمی موحد، مهزیار، (1392)، تفکر استراتژیک و مدیریت تحول (چاپ چهارم)، موسسه خدمات فرهنگی رسا
  • سنگه پ.، کلاینر آ.، رابرتز ش.، راس ر.، روت ج.، اسمیت ب.، ترجمه اکبری ح.، و سلطانی م.، (1393)، رقص تغییر (چاپ ششم)، انتشارات آریانا قلم
  • زمردیان، اصغر، (1390)، مدیریت تحول: استراتژی ها، کاربرد و الگوهای نوین (چاپ نهم)، سازمان مدیریت صنعتی
  • صادقی د.، (1398)، مدیریت تغییر و تحول (چاپ دوم)، انتشارات نظری
  • فرنچ، وندال، بل، سیسل، ترجمه الوانی، سید مهدی، دانایی فرد، حسن، (1390)، مدیریت تحول در سازمان، انتشارات اشراقی
  • هاروارد، ترجمه بای ع.، (1395)، مدیریت تغییر (10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید)، انتشارات آموخته
  • هی ز، جان، ترجمه کردنائیج، اسد ا...، سرمدی، صبا، (1384)، مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل، موسسه کتاب مهربان نشر