انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 22 تیر 1403   |   12 جولای 2024  | پست الکترونیک

سیستم های اطلاعات مدیریت
 
شرح درس:
سازمان ها و موسسات صنعتی به سبب وجود رقابت در صنایع مختلف و تحولات گسترده در عصر اطلاعات نیازمند انطباق یافتن با شرایط هستند. سیستم های اطلاعات مدیریت به عنوان ابزاری هوشمند می تواند به صورت کارآمدی سازمان ها را در این زمینه یاری کند. درس حاضر مروری بر مفاهیم سیستم های اطلاعاتی، آشنایی با اجزای تشکیل دهنده سخت افزاری، نرم افزاری، پایگاه داده و ارتباطات راه دور و شبکه ها و مطالعه کاربردهای سیستم های اطلاعات مدیریت می باشد. آشنایی با روش های توسعه و ایجاد سیستم های اطلاعاتی و چگونگی مدلسازی این سیستم ها به صورت ساخت یافته و شیء گرا از دیگر مفاهیمی است که به همراه مطالعه موردی، بررسی خواهد شد.
 
اهداف درس:
  • آشنایی با مفاهیم و مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت
  • آشنایی با کاربردهای سیستم های اطلاعات مدیریت
  • یادگیری روش های مدلسازی ساخت یافته و شیء گرای ایجاد سیستم های اطلاعاتی
 
سرفصل های درس:  

طرح درس
فصل 1 : مفاهیم
فصل 2 : اجزای تشکیل دهنده سیستم های اطلاعاتی
فصل 3 : کاربردهای سیستم های اطلاعاتی
فصل 4 : روش شناسی ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی
فصل 5 : مدل سازی ساخت یافته
فصل 6 : مدل سازی شیء گرا
فصل 7 : چالش های پیاده سازی
 
 
منابع اصلی:
  • ابراین ج. و ماکاس ج.، ترجمه مانیان ا.، فتاحی م. و واثق ب.، مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت، 1392، انتشارات نگاه دانش، چاپ پنجم.
  • براآنی ا.، حاجبی س.، گل محمدی م.، نعمت بخش ن. و مسلمی فر م.، مرجع کاربردی متدولوژی RUP، 1389، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ چهارم.
  • ذاکری ب.، روش های ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی، 1390، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ سیزدهم.
  • کراسلی پ.، باون ه.، باومن ف.، ترجمه قلی زاده نوری ف.، کتاب آموزشی UML2.0، 1387، انتشارات چرتکه.
  • لاودن ک. و لاودن ج.، ترجمه حسینی س. م. و مصطفوی س. ع.، 1393، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، انتشارات دانش بنیاد، چاپ پنجم.