انتخاب زبان: فارسی English
  شنبه 4 تیر 1401   |   25 جون 2022  | پست الکترونیک
برترین ها  > برنامه ریزی ریاضی


ردیفترم تحصیلیپروژه 
1 نیمسال اول 96-95 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
2 نیمسال اول 96-95 زنجیره تامین دارو دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
3 نیمسال اول 96-95 بهینه سازی سبد سهام دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
4 نیمسال اول 95-94 زنجیره تامین مواد فاسدشدنی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
5 نیمسال اول 95-94 زمان بندی اتاق عمل جراحی دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
6 نیمسال اول 95-94 مکانیابی انبار در شرایط بحران دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
7 نیمسال اول 95-94 مسیریابی وسایل نقلیه امدادی در شرایط بحران دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
8 نیمسال اول 94-93 برنامه ریزی سیستم حمل و نقل شهری دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
9 نیمسال اول 94-93 تخصیص منابع انرژی با رویکرد زنجیره تامین دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
10 نیمسال اول 94-93 برنامه زمان بندی حرکت قطار دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.
11 نیمسال اول 94-93 برنامه ریزی تولید دانلود اعضای سایت امکان دانلود دارند.