انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 22 تیر 1403   |   12 جولای 2024  | پست الکترونیک

مهندسی سیستم
 
شرح درس:
مهندسی سیستم دانش مدلسازی فرآیندهای سیستم به منظور ارزیابی عملکرد آن می باشد. آشنایی با تفکر سیستمی، بررسی مدیریت فرآیندها و آشنایی با تحلیل سیستم از مواردی است که در این درس مورد بررسی قرار می گیرد. روش های متفاوتی به منظور مدلسازی و طراحی سیستم ها به کار گرفته می شوند. روش SSADM به منظور طراحی ساختاریافته و روش UML جهت طراحی شیء گرا در این درس معرفی می شوند. همچنین مدلسازی کسب و کار با BPMN و طراحی زنجیره تامین با مدل SCOR‌از دیگر مواردی است که به بحث گذاشته می شود.
 
اهداف درس:
 • آشنایی با مفاهیم مهندسی سیستم
 • آشنایی با فرآیند مهندسی سیستم
 • آشنایی با برخی روش های مدل سازی و طراحی سیستم ها
سرفصل های درس:  

طرح درس
فصل 1 : مفاهیم سیستم
فصل 2 : فرآیند مهندسی سیستم
فصل 3 : مدیریت مهندسی سیستم
فصل 4 : تحلیل سیستم
فصل 5 : مدیریت فرآیند
فصل 6 : مدلسازی ساختاریافته سیستم با SSADM
فصل 7 : مدلسازی شیء گرای سیستم با UML
فصل 8 : مدلسازی کسب و کار با BPMN
فصل 9 : مدلسازی زنجیره تامین با SCOR
 
تمرین شماره ۱ ( فرآیند فیزیکی و منطقی فارغ التحصیلی)
 
منابع اصلی:
 • ال واتین ج.، بنتلی ل. د. و دیتمن ک. س.، ترجمه صرافی زاده ا. و خسروانی ا.، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، انتشارات ترمه، چاپ دوم 1391
 • حسینی مونس س. ا. و کیا ع.، مهندسی سیستمها، موسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی، چاپ دوم 1398
 • علیپور، م. و نجفی ا.، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، انتشارات یاد عارف، 1392
 • فاضل زرندی، م. ح.، روش های نوین تحلیل و طراحی سیستم ها، انتشارات نیاز دانش، 1393
 • وایت ا. د. و مایر د.، ترجمه حسینی پ.، مرجع مدلسازی BPMN، انتشارات ناقوس، چاپ دوم 1399
 • Blanchard B. S., Blyler J. E., System Engineering Management, Wiley, 2016
 • Blanchard B. S., Fabrycky W. J., Systems Engineering and Analysis, Pearson, 5th Edition, 2014
 • Kossiakoff A., Sweet W. N., Seymour S. and Biemer S. M., Systems Engineering Principles and Practice, Wiley, 3rd Edition, 2020
 • Wasson C. S., System Engineering Analysis, Design, and Development Concepts, Principles and Practices, Wiley, 2016