انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 22 تیر 1403   |   12 جولای 2024  | پست الکترونیک

شبکه و مکان گسسته در سلامت
 
شرح درس:
يکي از مباحث مهم در مهندسي صنايع برنامه ریزی تسهیلات و شامل دو بخش عمده مکان یابی و چیدمان مي باشد. تصميم در مورد مکان یابی و چیدمان تسهيلات در مسائل حوزه سلامت مورد استفاده قرار می گیرد. در مکان یابی، به بررسي محل قرار گرفتن يک وسيله براي رسيدن به اهداف مورد نظر پرداخته می شود. براي تعيين محل آن معيارهاي نزديکي به مسیرهای حمل و نقل، مصرف کننده، منابع تامين مواد اوليه، در دسترس بودن نيروي انساني مورد نياز، شرايط محيطي، امکان توسعه، مقررات و قوانين دولتي و ... موثر هستند و در چیدمان نحوه قرارگرفتن اجزاي يک وسيله براي رسيدن به بهترين بهره وري، تعيين می شود. در حوزه سلامت، ملاحظاتی1 چون عدم قطعیت، بحران، وجود تراکم و ... نیز قابل توجه است. درس حاضر مروری است برمدل های مکان یابی حوزه سلامت در شبکه و فضای گسسته تا خواننده بتواند زمینه لازم را برای تصمیم گیری در مورد طراحی سیستم های سلامت، فراهم آورد.
 
اهداف درس:
  • معرفی مدل های مکان یابی
  • آشنایی با کاربرد مدل های مکان یابی در حوزه سلامت
  • به کارگیری تکنیک های حل در مسائل مکان یابی
سرفصل های درس:  

طرح درس
مفاهیم مکان یابی در سلامت
مدل مکان یابی پوشش
مدل مکان یابی مرکز
مدل مکان یابی میانه
مدل مکان یابی با هزینه ثابت
سایر مدل های مکان یابی
مدل مکان یابی- چیدمان
مکان یابی در شرایط عدم قطعیت
مکان یابی بادرنظرگرفتن تراکم
روش های حل مدل های مکان یابی
 
 
منابع اصلی:
  • بشيري، مهدی، حسيني جو، سید عباس، حسيني نژاد، سید جواد، (1392) طراحي سيستم هاي صنعتي، مكان يابي و استقرار تسهيلات (چاپ سوم)، انتشارات دانشگاه شاهد  
  • Allahviranloo T., Hosseinzadeh Lotfi F., Moghaddas Z., Vaez-Ghasemi M., “Decision Making in Healthcare Systems” Springer, 2024 
  • Brandeau M. L. ,Sainfort F., Pierskalla W. P., “Operation Research and Health Care: A Handbook of Methods and Applications”, Springer, 2004.
  • Daskin M. S., “Network and Discrete Location”, Wiley, 2013, 2nd Edition.
  • Francis R. L., Mc Ginnis L. F., White J. A., “Facility Layout and Location: A Analytical Approach”, Prentice Hall, 1992, 2nd Edition.
  • Laporte G., Nickel S., Saldanh da Gama F., Location Science, Elsevier, 2015