انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 22 تیر 1403   |   12 جولای 2024  | پست الکترونیک

برنامه ریزی متغیرهای صحیح
 
شرح درس:
برنامه ریزی متغیرهای صحیح به عنوان یکی از شاخه های تحقیق در عملیات شامل مسائلی است که در آن تمام یا برخی از متغیرهای مساله، به صورت عددصحیح می باشند که به ترتیب مسائل عدد صحیح محض و مختلط نامیده می شوند. نوع خاصی از اینگونه مسائل شامل متغیرهایی با مقدار صفر یا یک است که با نام برنامه ریزی صفر و یک شناخته می شوند. بهینه سازی ترکیباتی گونه دیگری از مسائل بهینه سازی گسسته می باشد که در آن به دنبال یافتن یک حل در مجموعه ای از جواب ها می باشیم که مهم ترین و پرکاربردترین آن ها مساله فروشنده دوره گرد و حالت های خاص آن می باشد. از مهم ترین مسائل عددصحیح می توان به مدل های انتخاب پروژه، برنامه ریزی تولید، بهینه سازی شبکه و جایابی تسهیلات اشاره کرد. روش های حل شناخته شده ای برای مسائل عددصحیح وجود دارد که از روش های انشعاب و تحدید، صفحات برش، انشعاب و برش و انشعاب و قیمت می توان نام برد.
 
اهداف درس:
 • آشنایی با مدل های مهم و پرکاربرد عددصحیح
 • آشنایی با مدل سازی عددصحیح
 • به کارگیری تکنیک های حل کلاسیک و ابتکاری در مسائل عدد صحیح
سرفصل های درس:  

طرح درس
فصل 1 : مدل سازی مسائل عددصحیح
فصل 2 : کاربرد متغیرهای صفر و یک
فصل 3 : روش های فرمول بندی بهتر
فصل 4 : مدل سازی ترکیبیاتی
فصل 5: روش های حل دقیق
فصل 6: روش های حل ابتکاری
فصل 7: برنامه ریزی صحیح غیرخطی
 
 
منابع اصلی:
 • Brandeau M. L. ,Sainfort F., Pierskalla W. P., “Operation Research and Health Care: A Handbook of Methods and Applications”, Springer, 2004
 • Chen D. S., Batson R. G., Dang Y., “Applied Integer Programming”, Wiley, 2010.
 • Conforti M., Cornuejols G. and Zambelli G., “Integer Programming”, Springer, 2015.
 • Daskin M. S., “Network and Discrete Location”, Wiley, 2013, 2nd Edition.
 • Eksioglu S. D., Rebennack S., Pardalos P. M., Handbook of Bioenergy: Bioenergy Supply Chain, Models and Applications, Springer, 2015.
 • Korte B. and Vygen J., Combinatorial Optimization”, Springer, 2008, 4th Edition.
 • Li D. and Sun X., Nonlinear Integer Programming”, Springer, 2006.
 • Nemhauser G. L. and Wolsey L. A., “Integer and Combinatorial Optimization”, Wiley, 1999.
 • Williams H. P., “Logic and Integer Programming”, Springer, 2009.
 • Williams H. P., “Model Building in Mathematical Programming”, Wiley, 2013, 5th Edition.
 • Wolsey L. A., “Integer Programming”, Wiley, 1998.