انتخاب زبان: فارسی English
  پنجشنبه 27 دی 1397   |   17 ژانویه 2019  | پست الکترونیک


برنامه ریزی ریاضی ( آموزش الکترونیکی )

نیمسال اول 98-97


برنامه ریزی متغیرهای صحیح (آموزش الکترونیکی)

نیمسال اول 98-97


سیستم های اطلاعات مدیریت

نیمسال اول 98-97


مدیریت تغییر

نیمسال اول 98-97


برنامه ریزی ریاضی

نیمسال اول 98-97