انتخاب زبان: فارسی English
  چهارشنبه 15 آذر 1402   |   6 دسامبر 2023  | پست الکترونیک


مدیریت تغییر

نیمسال اول 03-02


مهندسی سیستم

نیمسال اول 03-02


سیستم های اطلاعات مدیریت

نیمسال اول 03-02


مهندسی سیستم ( آموزش الکترونیکی)

نیمسال اول 03-02


برنامه ریزی متغیرهای صحیح(آموزش الکترونیکی)

نیمسال اول 03-02