انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 12 خرداد 1402   |   2 جون 2023  | پست الکترونیک


برنامه ریزی متغیرهای صحیح

نیمسال دوم 02-01


طراحی ایجاد صنایع

نیمسال دوم 02-01


برنامه ریزی متغیرهای صحیح(آموزش الکترونیکی)

نیمسال دوم 02-01


مدیریت تغییر ( آموزش الکترونیکی)

نیمسال دوم 02-01