انتخاب زبان: فارسی English
  چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401   |   18 می 2022  | پست الکترونیک


طراحی ایجاد صنایع

نیمسال دوم 01-00


برنامه ریزی متغیرهای صحیح

نیمسال دوم 01-00


مدیریت تغییر

نیمسال دوم 01-00


برنامه ریزی متغیرهای صحیح (آموزش الکترونیکی)

نیمسال دوم 01-00


مدیریت تغییر ( آموزش الکترونیکی)

نیمسال دوم 01-00