انتخاب زبان: فارسی English
  جمعه 22 تیر 1403   |   12 جولای 2024  | پست الکترونیک

اقتصادسنجی
 
شرح درس:
اقتصادسنجی ترکیبی از تئوری های اقتصاد، ریاضی و آمار به منظور تجزیه و تحلیل کمی پدیده های اقتصادی می باشد. پس از بیان تئوری یا فرضیه اقتصادی، مدل اولیه تعیین می شود. آنگاه پس از تخمین پارامترهای مدل بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده مناسب، استنتاج و اعتبارسنجی آماری صورت می پذیرد و در نهایت پیش بینی آینده انجام می شود. با توجه به نوع داده های اقتصادی، الگوهای مختلفی مانند رگرسیون، معادلات همزمان و سری های زمانی جهت پیش بینی های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم در اقتصادسنجی، شرایط نقض فرض های اولیه تخمین مدل ها است که بدین منظور روش هایی جهت شناسایی، حل این مشکلات و ارائه مدل تخمین آماری مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد.
 
اهداف درس:
  • آشنایی با روش های اعتبارسنجی آماری
  • آشنایی با انواع داده های اقتصادی و تحلیل آنها
  • به کارگیری روش های شناسایی و رفع مشکل های تخمین
سرفصل های درس:  

طرح درس
فصل 1 : آمارمقدماتی و جبر ماتریسی
فصل 2 : رگرسیون دومتغیره
فصل 3 : رگرسیون چندمتغیره
فصل 4 : نقض فرض های مدل کلاسیک
فصل 5 : متغیرهای مجازی
فصل 6 : خودرگرسیونی
فصل 7 : مباحث تکمیلی
 
تمرین های سری اول اقتصادسنجی
تمرین های سری دوم اقتصادسنجی
 
منابع اصلی:
  • پیندیک ر. و روبینفیلد د.، ترجمه کیانیان م. ا.، الگوهای اقتصاد سنجی و پیش بینی های اقتصادی، 1370، انتشارات سمت.
  • جانسون ج. و دیناردو ج.، ترجمه خسروی نژاد ع. ا. و اهرابی ف.، روش های اقتصاد سنجی، جلد اول، 1392، انتشارات نور علم.
  • گجراتی، د. ترجمه ابریشمی ح.، مبانی اقتصاد سنجی، جلد اول، 1391، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم.
  • گجراتی، د. ترجمه ابریشمی ح.، مبانی اقتصاد سنجی، جلد دوم، 1392، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم.