انتخاب زبان: فارسی English
  یکشنبه 13 اسفند 1402   |   3 مارس 2024  | پست الکترونیک
برنامه کلاس ها   (   نیمسال اول 03-02  )


 9 - 7:30  10:30 - 9  12 - 10:30  15:30 - 13:30  17:30 - 15:30
شنبه  مدیریت تغییر
(کارشناسی ارشد)
 مهندسی سیستم
(کارشناسی ارشد)
 سیستم های اطلاعات مدیریت
(کارشناسی)
 برنامه ریزی متغیرهای صحیح
(کارشناسی ارشد مجازی 13-16)
یکشنبه مطالعه و پژوهش مشاوره دانشجویان جلسات دانشگاه
دوشنبه  مدیریت تغییر
(کارشناسی ارشد)
 مهندسی سیستم
(کارشناسی ارشد)
 سیستم های اطلاعات مدیریت
(کارشناسی)
جلسات دانشکده/ مشاوره دانشجویان
سه شنبه مطالعه و پژوهش راهنمایی و مشاوره پایان نامه با وقت قبلی  مهندسی سیستم
(کارشناسی ارشد مجازی 13-16)
چهار شنبه مطالعه و پژوهش مشاوره دانشجویان مطالعه و پژوهش