انتخاب زبان: فارسی English
  یکشنبه 13 اسفند 1402   |   3 مارس 2024  | پست الکترونیک

طراحی شبکه زنجیره تامین
 
شرح درس:
تعیین واحدهای یک شبکه زنجیره تامین (تامین کنندگان، تولیدکنندگان و ... ) به همراه اندازه آنها، مکان و میزان ارتباط با سایر واحدها در طراحی و پیکربندی شبکه زنجیره تامین امری مهم تلقی می شود. این درس به دنبال معرفی مفاهیم پیکربندی شبکه زنجیره تامین، ابزارها و مدل های موردنیاز و بررسی شرایط خاص مانند عدم قطعیت در زنجیره تامین می باشد. روش شناسی معرفی شده در طراحی شامل تعیین راهبردهای زنجیره تامین، مدلسازی مفهومی و انتخاب مدل(مدل های بهینه سازی، آماری، شبیه سازی و دانشی)، پیش انتخاب واحدهای زنجیره، مدلسازی و تحلیل صحت و اعتبارآن، تصمیم گیری نهایی در مورد ساختار شبکه زنجیره تامین، پیاده سازی و در نهایت ارزیابی و مراقبت در مدل طراحی شده می باشد. معرفی برخی شبکه های خاص زنجیره تامین مانند زنجیره تامین رقابتی و پایدار و مفاهیمی چون ریسک در زنجیره تامین و آشنایی با کاربردها و مطالعات موردی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این درس می باشد.
 
اهداف درس:
  • آشنایی با مفاهیم پیکربندی زنجیره تامین
  • به کارگیری تکنیک های مدلسازی طراحی شبکه زنجیره تامین
  • آشنایی با مفاهیم کاربردی مانند رقابت و پایداری در زنجیره تامین
سرفصل های درس:  

طرح درس
فصل 1 : مفاهیم طراحی و پیکربندی زنجیره تامین
فصل 2 : روش ها و رویکردهای طراحی
فصل 3 : فناوری های طراحی
فصل 4 : طراحی برمبنای نوع زنجیره
فصل 5 : مباحث تکمیلی
فصل 6 : کاربردها و مطالعات موردی
 
 
منابع اصلی:
  • Chandra C., Grabis J.," Supply Chain Configuration: Concepts, Solutions, and Applications", Springer, 2nd Edition, 2016. 
  • Drezner Z., Hamacher H.W., "Facility Location Applications and Theory", Springer, 2004.
  • Laporte G., Nickel S., Saldanh da Gama F., Location Science, Elsevier, 2015.
  • Stadtler H., Kilger C., "Supply Chain Management and Advanced Planning: Concepts, Models, Software and Case Studies", 3rd Edition, Springer, 2005.
  • Simchi Levi D., Kaminsky P., Simchi Levi E., "Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies", McGraw-Hill International Education, 2000.